Disclaimer

Op de site van Demaco Holland B.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te
bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen
zonder nadere aankondiging wijzigen.

Demaco heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en
daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Demaco staat echter niet in
voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Demaco aanvaardt geen
verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren en wijst
iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen
rechten ontlenen. Demaco garandeert evenmin dat de Demaco-sites foutloos of ononderbroken
functioneren.

Op de Demaco-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt
door derden. Dergelijke informatie is door Demaco niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid,
volledigheid of actualiteit. Demaco wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder
verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doe je dat voor eigen rekening en
risico.

Demaco Holland B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder
auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Demaco-website gepresenteerde
informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie
met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de

Demaco-site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van Demaco, de inhoud van de Demaco-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op
welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en
medewerkers van Demaco.
Op de Demaco-site en op deze voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Subscribe to Demaco